top of page

המטרות שלנו

עידוד תעסוקה איכותית

מיצוב הרשות כחדשנית

שינוי תפיסתי כלפי פנים וכלפי חוץ

שיפור ברמת החיים וביכולת ההשתכרות  

מודל חדשנות שישפיע על הבחירות של דור העתיד

bottom of page